ภาพกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 11-12/11/60 คณะครูระดับประถมศึกษา. โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และอนุบาลเข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์สอนแบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำกลับมาใช้สอนกับลูกๆของเราต่อไป ณ แรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,12:40   อ่าน 358 ครั้ง